top

纳米医学创新
提供更佳的解决方案,让诊疗更便捷

D-二聚体(D-dimer)检测试剂盒

临床预期用途用于排除DVTPE

                            可作为血栓性疾病溶栓治疗的特异性监测指标

   为临床预防血栓的形成提供有价值的信息      

产品性能指标:

检测范围:0.1-4ug/ml

样本:血清

检测时间:20min

方法学比对本产品与已批准上市的D-二聚体检测试剂盒(免疫比浊法)做方法学比对,R2=0.95

D-二聚体检测试剂盒.png